Verslag en foto's vriendendinner Rudy De Leeuw

Het interprofessioneel akkoord. Rudy De Leeuw heeft voor een select gezelschap van De Hanze toegelicht waarom het interprofessioneel akkoord volgens hem en het ABVV onvoldoende is.

Na 9 maanden onderhandelen werd in een zeer moeilijke sociaal-economische context een ontwerp van akkoord betreffende een nieuw interprofessioneel akkoord voor de komende twee jaar bereikt en "geparafeerd" door de 10 onderhandelaars van het sociaal overleg en dus mede door de voorzitter van het ABVV. Echter een grote meerderheid binnen het ABVV vond de voorgestelde maatregelen onvoldoende en schoot het ontwerp af omwille van volgende redenen: 1.   er is geen solidariteit met de laagste lonen 2.   er is het opleggen van een quasi loonstop door de beperking van de reële loonsverhoging tot 0,3% 3.   er is de schrik dat er zal gesleuteld worden aan de automatische koppeling van de lonen aan de index 4.   er is slechts een beperkte verbetering van de sociale uitkeringen 5.   de toenadering tussen het arbeiders- en het bediendenstatuut is te weinig en verloopt te traag. Ondertussen heeft de federale regering een akkoord bereikt over een bijsturing van het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Dat bevat een aantal vrij substantiële aanpassingen. De studie naar de impact van de index verdwijnt. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor het optrekken van de sociale uitkeringen en de ingrepen in de opzegregelingen van arbeiders en bedienden worden teruggeschroefd.