Verslag en foto's vriendendinner ism Etion - ridder J. de Codt

Voor zijn betoog - dat je uitzonderlijk volledig kunt downloaden onderaan dit verslag - vertrekt ridder Jean de Codt van geschriften zowat 2000 jaar oud, zoals 'Ieder mens moet zich schikken naar de gezagsdragers die boven hem staan. Voor de overheid hoef je niet bang te zijn bij een goede daad maar wel bij een slechte' van apostel Paulus.

Dit en andere teksten zijn nog steeds van betekenis. Ze laten toe te begrijpen dat het recht de uitoefening van gezag onderscheidt van de uitoefening van macht. Het straffen van boosdoeners en het eren van goede mensen is een eerste taak van de Staat en rechtvaardigt het betalen van belastingen. Zonder recht, zonder justitie is de Staat niet de Staat, maar een roversbende. Het recht bepaalt de identiteit van de Staat. Het recht is de ziel van de Staat! Het Hof van Cassatie is het levend recht en is samen met de hoven en rechtbanken de ziel van de Rechtstaat. Er is maar één Hof van Cassatie voor heel het land. Het waakt over de correcte uitlegging en toepassing van de wet en verzekert zodoende de eenheid van de rechtspraak. Het Hof beslist alleen maar in rechte. Het neemt geen kennis van de grond van de geschillen en hoeft geen oordeel te vellen over de feiten die louter door de feitenrechter worden beoordeeld. Het telt 30 zittende magistraten en wordt bijgestaan door een gespecialiseerd parket. Deze magistraten van het cassatieparket dragen de titel van advocaat-generaal en staan onder leiding van de procureur generaal. De talrijke hervormingen van Justitie hebben tot nu toe het functioneren van het Hof van Cassatie weinig aangetast en ridder Jean de Codt loodst ons meteen beknopt doorheen de voornaamste nieuwigheden: • Hof van Assisen • “guilty plea” • territoriale schaalvergroting • toekenning van de mobiliteit • toekenning van meer zelfbestuur • zaakverdelingsreglement • gewijzigde bevoegdheden voor de rechtbank van koophandel • administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste schulden. Jean de Codt besluit dat er geen enkele instelling in dit land zo vaak wordt hervormd dan Justitie. Het is in een stroomversnelling geraakt na de zaak Dutroux in de jaren negentig. Er is geschreven en gezegd dat de overheid gemakkelijk mensenrechten uitschrijft zonder zich te bekommeren of die ook kunnen worden waargemaakt als waren het ongedekte cheques. Welnu, het fundamentele recht dat men niet mag aangehouden worden of blijven zonder rechterlijke controle is een werkelijk mensenrecht. Dit mensenrecht, de “habeas corpus”, is duizend jaar oud en vormt de toetssteen waarmee men een politiestaat van een rechtsstaat onderscheidt en een vrije samenleving van een dictatuur. Het recht is de ziel van de Staat. Wat baat het een mens dat hij de wereld wint als hij zijn ziel verliest. We danken ridder de Codt voor zijn heldere en gepassioneerde uiteenzetting en voor zijn mogelijkheid ons geboden om zijn volledig betoog te downloaden.  Download